กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2609
ชื่อเรื่อง: Inorganic nitrogen compound removal efficiency of an added initial bacterium in the biological filtration system
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pattana Poonpium
Jittra Teeramaethee
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Inorganic compounds
Nitrogen compounds
วันที่เผยแพร่: 2003
บทคัดย่อ: The efficiency of inorganic nitrogen compound removal using Nitrosomonas sp. strain P-1 was investigated in a filtering system. Bacterial cell densities and concentrations of inorganic nitrogen compounds including ammonia, nitrite, and nitrate were determined every 4 days. Ammonia decreased immediately after treatment for 4 days and was reduced from an initial concentration of 65.75 to 17.57 mg/l during the 28-day experiment. Nitrite and nitrate increased from 0 to 0.239 mg/l and 4.292 mg/l, respectively, over this same period. Total amount of inorganic nitrogen compound removed from the filtering system was 46.91 mg/l. Result also showed that the number of ammonia oxidizing bacterium, Nitrosomonas sp. strain P-1, increased from 101 to 627 cfu/ml over the 28 days. Comparison to a control where no bacteria were added, showed a highly significant difference (P<0.01) in the efficiency of inorganic nitrogen compound removal.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2609
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2(11-15).pdf5.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น