กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2602
ชื่อเรื่อง: การระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่ม และการวัดอนุกรมวิธาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The efficiency identifying of basic education school quality: data envelopment, cluster analysis, and taxometric analysis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมโภชน์ อเนกสุข
สุรีพร อนุศาสนนันท์
ไพรัตน์ วงษ์นาม
ปัญญา ศิริโชติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การวัดอนุกรมวิธาน
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
การวิเคราะห์วางกรอบข้อมูล
ผลิตภาพการศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เพื่อหาตัวแบบปัจจัยประสิทธิภาพ วิเคราะห์องค์ประกอบหลักประสิทธิภาพ ระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่ม และการวัดอนุกรมวิธาน และ ศึกษาความสอดคล้องของการระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่ม และการวัดอนุกรมวิธาน กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบที่สองระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 จำนวน 93 เขตพื้นที่การศึกษา เป็นสถานศึกษาจำนวน 395 แห่ง เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการวิเคราะห์การวัดอนุกรมวิธาน และใช้โปรแกรม DEAP 2.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบปัจจัยประสิทธิภาพของสถานศึกษา คือ ตัวแบบที่เป็นไปได้ 9 ตัวแบบ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 และ มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านครู มาตรฐานที่ 8 และ มาตรฐานด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่ 10 มีองค์ประกอบหลักประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 อธิบายมาตรฐานที่ 2, 6, 8 และ10 องค์ประกอบที่ 2 อธิบาย มาตรฐานที่ 2, 8 และองค์ประกอบที่ 3 อธิบาย มาตรฐานที่ 6 และ8 ส่วนการระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล ระบุกลุ่มมีประสิทธิภาพร้อยละ 38.41 การวิเคราะห์กลุ่ม ร้อยละ 22.02 และการวัดอนุกรมวิธาน ร้อยละ 56.20 และความสอดคล้องของการระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่ม และการวัดอนุกรมวิธานมีความสอดคล้องกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2602
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p204-217.pdf4.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น