กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2599
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่โรงเรียนสร้างครูหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The students satisfaction instructional process of pedagogy subjects at Luangnamth Teacher Training school, Luangnamtha province, Lao P.D.R. in academic year 2009
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกันชัย พงศ์สวรรค์
อุดม รัตนอัมพรโสภณ
ผลาดร สุวรรณโพธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอน - - การประเมิน
การสอน
ความพอใจ
โรงเรียนสร้างครูหลวงน้ำทา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่โรงเรียนสร้างครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปีการศึกษา 2552 ใน 6 ด้าน คือ การเตรียมการสอน การนำเข้าสู่บทเรียน การควบคุมห้องเรียนและการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนสร้างครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552 จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่โรงเรียนสร้างครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนวิชาชีพครูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่เข้าเรียนระบบหลักสูตรต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสอนวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่เข้าเรียนสายวิชาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสอนวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2599
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
76-87.pdf142.11 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น