กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2598
ชื่อเรื่อง: การสร้างชุดการสอนวิชาเคมีศาสตร์ เรื่องสารละลาย และกรด-เบส สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สายวิทยาศาสตร์ระบบ 11+3 ที่วิทยาลัยครูคังไข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The construction of instructional of chemistry package for 11+3 students system at Khangkai Teacher Training College Lao P.D.R. through constructivist instrutional model
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุดม รัตนอัมพรโสภณ
ผลาดร สุวรรณโพธิ์
สมพงษ์ จันทมาลี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
คำสำคัญ: การสอนด้วยสื่อ
ทฤษฎีสรรคนิยม
สื่อการสอน - - การออกแบบ
เคมี - - การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) เคมี - - การสอนด้วยสื่อ
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนวิชาเคมีศาสตร์ เรื่องสารละลาย และกรด-เบส สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สายวิทยาศาสตร์ระบบ 11+3 ที่วิทยาลัยครูคังไข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 72 คน คือ นักศึกษาวิทยาลัยครูปีที่ 1 สายวิทยาศาสตร์ระบบ 11+3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยครูคังไข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า การสร้างชุดการสอนเรื่องสารละลาย และกรด-เบส สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สายวิทยาศาสตร์ระบบ 11+3 วิทยาลัยครูคังไข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพ 83.04/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2598
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
67-75.pdf125.61 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น