กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2594
ชื่อเรื่อง: คุณภาพบริการในทัศนะของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฤทธี ชูเกียรติ
ศิลาวัลย์ วินากร
ปติ พุทธวิบูลย์
นภดล เดชประเสริฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: บริการลูกค้า
โรงเรียนอนุบาล - - การบริหาร
โรงเรียนอนุบาล
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาคุณภาพบริการในทัศนของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแภอท่าลี่ จังหวัดเลย ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่มีบัตรหลานอายุระหว่าง 3-6 ปี และมีบุตรหลานศึกษาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้มารับบริการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จำนวน 400 ตัวอย่างในช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการจัดเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณา ส่วนการทดสอบสมมติฐานและความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,001-6,000 บาท ประกอบอาชีพเกษตรกร มีปัจจัยคุณภาพบริการ และกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานประชากรศาสตร์เปรียบเทียบกับคุณภาพบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความเชื่อมั่น และด้านการเข้าใจถึงจิตใจ อยู่ในระดับมาก (M=3.44,3.63,3.66,3.72,3.62 ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และประชากรศาสตร์เปรียบเทียบกับกระบวนการตัดสินใจ ด้านการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมาก (M=3.65,3.55,3.64,3.59 ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และผลการสกัดปัจจัย (Factor analysis) ตัวแปรในส่วนของกระบวนการตัดสินใจจากการวิเคราะห์ผลสามารถสกัดปัจจัยโดยได้กรอบความสัมพันธ์ใหม่ทั้งหมด 4 ปัจจัยใหม่ ที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับสิ่งที่ต้องการเลือก ความปรารถนาและต้องการเลือกที่แตกต่าง ความต้องการด้านคุณภาพกับการให้บริการของโรงเรียน และการเสาะแสวงหาข้อมูลจากทางเลือกที่หลากหลาย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2594
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
87-98.pdf2.64 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น