กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2591
ชื่อเรื่อง: การสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร: กรณีศึกษาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา
อิสระ วังกานนท์
สันติธร ภูริภักดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: บริษัท ไออาร์พีซี
ค่านิยม
การสื่อสาร
การรับรู้
วิสัยทัศน์
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ ตำแหน่งของผู้ส่งข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร ที่มีผลต่อระดับการรับรู้และระดับความเข้าใจเกกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรของพนักงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการศึกษาประกอบด้วย พนักงานบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ส่วนสำนักงานกรุงเทพฯ และส่วนโรงงานระยอง จำนวน 370 คน จากประชากรทั้งหมด 4110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามปลายปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Sample t-test และ One way Analysis of Variance ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมพนักงานบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีระดับการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร ในระดับมาก ทั้งนี้เป็ยผลเนื่องมาจากการที่มีการสื่อสารจากผู้ส่งข่าวสาร ทุกระดับตำแหน่งงาน และหลายช่องทาง รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสื่อความภายในเป็นพิเศษ และมีการจัดงานเพื่อประกาศวิสัยทัศน์โดยเฉพาะ ทำให้ความรับรู้และความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายได้พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อระดับการรับรู้ของพนักงาน แต่มีผลต่อระดับความเข้ามจที่แตกต่างกัน ส่วนตำแหน่งของผู้ส่งข่าวสารที่แตกต่างกัน มีผลเฉพาะระดับการรับรู้ แต่ไม่มีผลต่าระดับความเข้าใจของพนักงาน และช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน มีผลทั้งระดับการรับรู้และความเข้ามจของพนักงาน ดังนั้นผู้บริหารควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารและส่งเสริมรูปแบบของการสื่อสารในแนวดิ่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อทำให้พนักงานทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงภารกิจและพันธกิจที่จะต้องร่วมมือกันทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ This research on “Communication Influencing Employees’ Perception and Understanding about Organization Vision and Value Change: A Case Study of IRPC Public Company Limited” had the objective to examine the communication factors of messenger’s position and communication channel that position and communication channel that position and communication channel that influenced the level of perception and understanding about the organizational vision and value change of employees of IRPC public company limited. The sample group under study consisted of 370 employees out of 4110 population employees of IRPC public company limited working in Bangkok office and Rayong factory. Research instrument used for the data collection was close-ended questionnaire. Statistics used for interpreting the research result included Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Simple t-test, and One-way Analysis of Variance. Results from the study indicated that in overall of IRPC Public Company Limited had high level of perception and understanding about organization vision and value change. This was due to the communication from messengers of all position level via various communication channels and the foundation of teamwork to communicate internal information specially. In addition, there was a party to especially announce the company’s vision so that the perception and understanding level in overall was high. When consisted individually, demographics did not influence the level of employees’ perception, but influence different level of understanding. Different positions of messengers influence only the level of perception, but not the level of employees’ understanding. And different channels of communication influenced both the level of perception and the level of employees’ understanding. Hence, the executives should pay attention to communication and promote more vertical communication in order to that the employees of every unit are aware of the duty and mission to cooperate in a way that the organization achieves the objectives set in its vision
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2591
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n1p53-64.pdf1.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น