กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/258
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภารดี อนันต์นาวี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:22Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:22Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/258
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำแนกตามเพศ อายุ สถานที่ทำงานสถานภาพอาชีพ รายได้ที่ได้รับต่อเดือน ศูนย์การศึกษาที่เรียน และระดับที่ศึกษาต่อ และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ทำให้ผู้สนใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามระดับที่ศึกษา จำนวน 225 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าการศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และแบบสัมภาษณ์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้ผู้สนใจตัดสินใจศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติที่ใช้ในการวิจัยค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความเบ้ (Sk) ความโด่งดัง (Kur) การหาสหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) และ ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ (LISREL) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้การวิเคราะห์ในเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและระดับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา อยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ หลักสูตรและด้านการบริหารจัดการส่งผลทางตรงต่อผลการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยปัจจัยด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนส่งผลทางอ้อมผ่านภาพลักษณ์ ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านหลักสูตรต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ สามารถพยากรณ์กรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาการบริหารการศึกษา ได้ร้อยละ 58 The Purposes of the study were to investigate and compare the factors affecting decision to study in Educational Administration program at Innovative Administration and Educational Leadership Center (IAELC) Faculty of Education, Burapha University as classified by sex, age, work place, status, career, learning center, and student level, and study the problems and suggestions for inviting someone to study this program. The sample consisted of 225 students by stratified random sampling as classified by student level. The instruments used for the study were a rating scale questionnaire and interview type. Statistics uses for analyzing the data were mean, standard deviation. LISEL Model was analysis, t-test, One-way ANOVA and analysis the problems and suggestions using by content and inductive analysis The findings were as follows : Factors affecting decision to study and decision level to study in Educational Administration program were rating at a high level. An analysis of the LISREL Model a agreement with the empirical data which the Image, Curriculum, and Administration factor of IAELC effected directly to decision for studying this program. Material factor in directly through the Image factor decision for study in this program, and Instructor factors effected in directly through Curriculum factor to decision for studying program. This model predict the decision to study this program including of 58%.th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการบริหารการศึกษาth_TH
dc.subjectการศึกษาต่อ - - การตัดสินใจth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2554
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น