กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2583
ชื่อเรื่อง: การสำรวจการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในฟองน้ำล้างจาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Survey of contaminated foodborne pathogen in kitchen sponges
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดสายชล หอมทอง
กิ่งกาญ แสงสุริยะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ซาลโมเนลลา
ฟองน้ำ
สตาฟีย์โลค็อกคัส ออเรียส
เอสเคอริเคียโคไล
วันที่เผยแพร่: 2550
บทคัดย่อ: การสำรวจการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารในฟองน้ำล้างจานจากร้านขายอาหารจำนวน10 ร้าน ในซอยสดใส มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 จากการศึกษาพบว่าตัวอย่างฟองน้ำล้างจาน 30 ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์มีการปนเปื้อนของ Salmonella spp. คิดเป็นร้อยละ 50 และมีการปนเปื้อนของ Escherichia coli คิดเป็นร้อยละ 73.3 ส่วน Staphylococcus aureus ไม่พบว่ามีการปนเปื้อนในทุกตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์พบ Salmonella spp. และ E. coli ในร้านขายอาหาร 8 ร้าน มีค่าเฉลี่ย MPN/100 mL ของฟองน้ำทั้งชิ้นเท่ากับ 2.12 x 102 และ 22.1 ตามลำดับจากผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าฟองน้ำล้างจานมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความระมัดระวังและมีการปฏิบัติอย่างถูกสุขอนามัย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2583
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น