กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2580
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorPichai Sonchaeng
dc.contributor.authorF. William H. Beamish
dc.contributor.authorPhannee Sa-ardrit
dc.contributor.authorRobert William Griffiths
dc.contributor.authorC. Kongchaiya
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:05Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:05Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2580
dc.description.abstractThe fish assemblage at a site in three Thai streams was sampled by electrofishing at approximately monthly intervals. Seasonal changes in fish abundance and assemblage similarity varied inversely with discharge that mirrored seasonal rainfall patterns and affected the connectivity of each stream system both longitudinally and laterally. No other habitat variable exercised a consistent effect on abundance or assemblage similarity across the three stream sites. The seasonal pattern of species richness was similar to that for abundance but was not significantly related to discharge probably due to invasions by larger river species during high discharge. Only a few species were numerically abundant, mostly cyprinids and, less often loaches, a goby or a half beak. It is suggested species occurrence at a site depends on the interactions among discharge, water depth and the physiography of the floodplain in concert with species-related behavior and limitations on physical performance.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectdischargeth_TH
dc.subjectfish abundanceth_TH
dc.subjectphysicochemical factorsth_TH
dc.subjectseasonalth_TH
dc.subjectspecies richnessth_TH
dc.subjectstreamsth_TH
dc.subjecttemporal changesth_TH
dc.subjecttropicsth_TH
dc.titleSeasonal fish abundance and composition in three Thailand streams: influence of dischargeen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.volume14
dc.year2005
dc.journalTropical Freshwater Biology
dc.page37-60.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น