กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2574
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorประชา อินัง
dc.contributor.authorดลดาว ปูรณานนท์
dc.contributor.authorศรมีชัย จันทน์ทวางส์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:05Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:05Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2574
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่าง และแบบทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกินประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) การกำหนดปัญหา 2) การฝึกการคิดเป็นรายบุคคล 3) นำเสนอผลงานต่อกลุ่มย่อย 4) ร่วมกันเสนอกลุ่มใหญ่ และ 5) ทบทวนและสรุป ซึ่งมีประสิทธิภาพ 83.11/84.30 แสดงว่า รูปแบบการสอนของนักเรียนวิทยาลัยครูบ้านเกินมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการศึกษาth_TH
dc.subjectกิจกรรมการเรียนการสอนth_TH
dc.subjectความคิดอย่างมีวิจารณญาณth_TH
dc.subjectทักษะทางการคิดth_TH
dc.subjectระบบการเรียนการสอนth_TH
dc.subjectวิทยาลัยครูบ้านเกินth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษา
dc.titleการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวth_TH
dc.title.alternativeDevelopment of an instructional model for analytical thinking skills development of students at Bankeun Teacher College, Vientiane province, The Lao People's Democratic Republicen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume23
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research was to develop an instructional model for analytical thinking skills development of the students at Bankeun Teacher College, Vientiane Province, the Laos People’s Democratic Republic. The sample of the study consisted of 45 first-year students studying at Bankeun Teacher College. The instruments included the learning management plan, the pretest and the posttest. Statistical devices employed for the data analysis were means, and efficiency value set according to the standard criterion 80/80 . The findings revealed as follows: The instructional model for analytical thinking skills development comprised 5 steps: 1) Defining the problems; 2) Practice of individual thinking; 3) Presentation to the small groups; 4) Participation in presenting to the big group; and 5) Revision and conclusion. The efficiency value of the instructional model was found at 83.11/84.30 , indicating that the efficiency was higher than the set standard 80/80.en
dc.journalวารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education
dc.page233-241.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
233-241.pdf130.28 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น