กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2571
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูมืออาชีพในทัศนะของครูและนักศึกษาวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุดม รัตนอัมพรโสภณ
ผลาดร สุวรรณโพธิ์
พิมพ์พร สรผาสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ครู
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักศึกษา - - ทัศนคติ - - ครู
วิทยาลัยครูคังไข
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ ของครูมืออาชีพ ในทัศนะของครูและนักศึกษาวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอน จำนวน 90 คน และนักศึกษาจำนวน 260 คน จำนวน 350 คนโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และสุ่มอย่างง่าย (Sample-Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ .22-.93 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติทดสอบแบบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูมืออาชีพในทัศนะของครูและนักศึกษาวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยใน 3 ด้าน คือ ความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน คุณสมบัติส่วนบุคคล และศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูมืออาชีพ ในทัศนะของครูและนักศึกษาวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมและรายด้าน คุณสมบัติส่วนบุคคล ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2571
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p169-179.pdf4.53 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น