กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2570
ชื่อเรื่อง: ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problems and guidelines for child-centered instructional development of secondary school mathematics teachers of Xiengkhouang province, Lao People's Democratic Republic
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุดม รัตนอัมพรโสภณ
อ่อนสี แก้วพักตร์ดี
ผลาดร สุวรรณโพธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน - - กิจกรรมการเรียนการสอน
ครูคณิตศาสตร์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูคณิตศาสตร์ ด้านการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนการสอนจำแนกตาม เพศ สาขาวิชาที่จบ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน ระดับชั้นที่ทำการสอน รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา แขวงเชียงขวาง จำนวน 167 คน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจงพื้นที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบ กลุ่มอิสระ (independent Group t – test) ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา แขวงเชียงขวาง มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.71) ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเพศต่างกัน จบสาขาวิชาต่างกัน ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกันและระดับชั้นที่ทำการสอนต่างกัน มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน สำหรับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่จะต้องนำไปปฏิบัติ คือ พัฒนาหลักสูตร คู่มือครูให้เพียงพอ ฝึกอบรมเนื้อหาและเทคนิคการสอน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2570
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p160-168.pdf3.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น