กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2568
ชื่อเรื่อง: แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เมืองทุระคม แขวงเวียงจันทน์ที่สนองตอบต่อปัญหาและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรีพร อนุศาสนนันท์
ประชา อินัง
ยมทอง อัคราช
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาการศึกษา - - ลาว
การพัฒนาบุคลากร - - ลาว
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครู
นโยบายการศึกษา - - ลาว
บุคลากรทางการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามทิศทางนโยบายการศึกษาและสร้างแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนองตอบต่อปัญหาการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอน 224 คน บุคลากรทางการศึกษา 96 คน จำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูเมืองทุระคม แขวงเวียงจันทน์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วนบุคลากรทางการศึกษามีปัญหาการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน 2. แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนองตอบต่อปัญหาการศึกษาของครูในเมืองทุระคมแขวง เวียงจันทน์ ดังนี้ 2.1 การกำหนดนโยบายปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ให้เด็กในชนบทได้มีโอกาสเรียน และคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเก่งมาเรียนครู เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของครูให้ได้มาตรฐาน 2.2 พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ครูมัธยมศึกษา ประถมศึกษา อนุบาล และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 2.3 ควรจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาครูโดยเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนแบบใหม่ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์องค์ความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิด ส่งเสริมการทำการวิจัยให้แก่ครูผู้สอนและพัฒนาคุณภาพของการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2.4 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในอนาคต โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยให้แก่ครู เช่น ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ และการเขียนโปรแกรม Microsoft office Word, Excels, Power Point, และบทเรียน CAI เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง 2.5 รัฐบาลควรส่งเสริมการลงทุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่น การพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและควรส่งเสริมการลงทุนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมปรับปรุงระบบเงินเดือนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระดับชั้นและขั้นเงินของครูให้สอดคล้องกับสภาพค่าครองชีพในปัจจุบัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2568
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p138-147.pdf3.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น