กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2566
ชื่อเรื่อง: ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์วิทยาลัยครูภาคเหนือในระบบ 11+3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ระพินทร์ ฉายวิมล
พงศ์เทพ จิระโร
คำพร ธรรมวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา - - ลาว
การศึกษา
ระบบการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์วิทยาลัยครูภาคเหนือในระบบ 11+3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยครูในภาคเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 - 2553 ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ใน วิทยาลัยครูคังไข และ วิทยาลัยครูหลวงพระบาง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 137 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีปัญหาการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือที่มีประสบการณ์ต่างกัน และมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลไม่แตกต่างกัน อาจารย์ที่สอนในวิทยาลัยครูคังไข และ วิทยาลัยครูหลวงพระบางมีปัญหาการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2566
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p117-127.pdf3.59 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น