กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2562
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการจัดการสถานบริการสาธารณสุขระดับตำบลให้บรรลุเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting outcome of district-level health centers management to achieve the requirements for primary care unit registration
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กุหลาบ รัตนสัจธรรม
ชิงชัย เมธพัฒน์
เอกชัย อรุณฉลาด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุข - - การบริหาร
สาธารณสุข
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยทำนายแบบตัดขวางนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ผลการจัดการสถนบริการสาธารณสุขระดับตำบลให้บรรลุเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ตัวอย่างเป็นหัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขระกับตำบลที่ได้จาก การสุ่มแบบหลายขั้นตอนจำนวน 120 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสบถามที่นักวิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเมี่ยงระหว่าง 0.78-0.98วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป นำเสนอข้อมูลด้วย จำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขระดับตำบลมีการรับรู้ระดับมากในเรื่องการสนับสนุนจากผู้บริหาร การยอมรับจากผู้ปฏิบัติงาน และในระดับปานกลางในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน การมีวัฒนธรรมองค์การ และการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ผลการจัดการสถานบริการสาธารณสุขระดับตำบลบรรลุเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (Y) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05 ตามลำดับดังนี้คือ การสนับสนุนจากผู้บริหาร (X1) การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (X5) ซึ่งสามารถทำนายได้ร้อยละ 29.5 (R2 = 0.295) และมีสมการทำนายในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้ Y = 0.397X1 + 0.256 X5 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ควรจะสนับสนุนและพัฒนาในเรื่อง การสนับสนุนจากผู้บริหารด้านการให้กำลังใจในการทำงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้านการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและด้านการจัดการในการขึ้นทะเยนหน่วยบริการปฐมภูมิ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2562
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
pubh8n1p48-54.pdf145.92 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น