กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2559
ชื่อเรื่อง: Slow beams of massive molecules.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sarayut Deachapunya
Elisabeth Reiger
Helmut Ritsch
André Stefanov
Paul J. Fagan
Andras G. Major
Faculty of Science
คำสำคัญ: Beams
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Slow beams of neutral molecules are of great interest for a wide range of applications, from cold chemistry through precision measurements to tests of the foundations of quantum mechanics. We report on the quantitative observation of thermal beams of perfluorinated macromolecules with masses up to 6000 amu, reaching velocities down to 11 m/s. Such slow, heavy and neutral molecular beams are of importance for a new class of experiments in matter-wave interferometry and we also discuss the requirements for further manipulation and cooling schemes with molecules in this unprecedented mass range. Comment: 7 pages, 6 figures.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2559
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น