กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2558
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทร์ชลี มาพุทธ
อมรเทพ คำเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการองค์การ
ครู - - ทัศนคติ
โรงเรียน - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ทำการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ทำการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างคือ ครูจำนวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ทำการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยการรับรู้ในบทบาท ปัจจัยด้านจิตวิสัย และลำดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ 2. ระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ทำการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานงบประมาณ และลำดับสุดท้ายคือ ด้านงานบริหารงานบุคคล 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ทำการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ในบทบาท ปัจจัยความเชื่อถือระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านภาวะผู้นำ โดยมีค่าพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 18.60 ได้สมการดังนี้ Ŷ = 3.209 +.352 (X6) + .118 (X5) + .116 (X4) + .102 (X3) The objective of the study of factors affecting the performance perceived by teachers in the educational institutions transference for local administrative organization in the Eastern region. Questionnaire The sample was 217 teachers. The tools used for data collection was questionnaire. The statistics was mean (), standard deviation(SD) Multiple regression analysis 1. Level Factors affecting the performance of the administrators perceived by teachers in the educational institutions transference for local administrative organization in the Eastern region, as a whole, was found to be at the high level. It could be ranked from high to low as follows: Characteristics of work, conceptual role, personal characteristic in psychology manner, and leadership. 2. Level of performance of the administrators perceived by teachers in the educational institutions transference for local administrative organization in the Eastern region. as a whole, was found to be at the high level. It could be ranked from high to low as follows: Academic, General Administration, Budget, and Personnel Management 3. Factors affecting the performance of the administrators perceived by teachers in the educational institutions transference for local administrative organization in the Eastern region, there was a significant difference at a level of 0.05, was conceptual role, inter-personal trust, Characteristics of work and leadership, were found to be co – predictor at18.60 % The equation is as follows. Ŷ = 3.209 +.352 (X6) + .118 (X5) + .116 (X4) + .102 (X3)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2558
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc7n2_8.pdf1.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น