กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2549
ชื่อเรื่อง: Thermodynamic and structural properties of tet-ZSM-5 and cal-ZSM-5 with different Si:Al ratios
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Suchaya Pongsai
S. Hannongbua
Faculty of Science
คำสำคัญ: IZC
MOF materials
Porous materials
Zeolites
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: The thermodynamic and structural properties of different Si:Al ratios (Si96-yO192. AlyHy; 0≤ y ≤16) within crystalline siliceous zeolites: tet-ZSM-5 and cal-ZSM-5 have been calculated by using the lattice statics approach. Configurational averaging technique is adopted to obtain the thermodynamic and structural properties of ZSM-5 containing various ratios of Al content. The energy minimizations have been performed by GULP code with the shell model. The results show that pure siliceous ZSM-5 yields lowest lattice enthalpy compared to the other (Al,H)-ZSM-5 zeolites, Si96-yO192. AlyHy (1≤ y ≤16). Within the investigated systems with different Al contents, the orthorhombic-monoclinic-triclinic phase transformation of tet-ZSM-5 structure and the monoclinic-triclinic transformation of cal-ZSM-5 structure were observed.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2549
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น