กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2548
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
Meng Qiu.
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ภาษาจีน - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) สื่อการสอน
ภาษาจีน - - การสอนด้วยสื่อ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ ชุดการสอนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน จำนวน 7 ชุด และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนำไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สถิติที่ใช้มนการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ได้ชุดการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ 83.28/ 88.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ The purposes of this study were to construct in structional packages on beginning Chinese learning for Prathomsuksa IV Students in Thailand, and to determine the efficiency of the instructional packages according to the standard 80/80. The instrument used in the study consisted for seven instructional packages on beginning Chinese learning for Prathomsuksa IV 20 students from Darasamutr school, Amphur Mueng, Chonburi Province in the second semester of 2011. The statistical devices used in the research were percentage and arithmetic mean. It was found that the instructional packages had an efficiency value of 83.28/88.47 which was higher than the standard criterion 80/80.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2548
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc7n2_6.pdf1.61 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น