กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2537
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ (จีทีเอช) : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก..เออเร่อ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Marketing communication strategies via social media of Gmm Tai Hub Co. Ltd., (GTH): A case study of ATM Errak-Error Movie
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
ฐิติภา สัมพันธ์พร
มนฤดี ธาดาอำนวยชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การสื่อสารทางการตลาด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ (จีทีเอช)
ภาพยนตร์ไทย - - การตลาด
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
วันที่เผยแพร่: 2556
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2537
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
335-363.pdf3.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น