กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2536
ชื่อเรื่อง: การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการทำวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: บริหารธุรกิจ - - วิจัย
วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การวิจัยแบบผสมผสานคือการวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน เป็นวีการวิจัยที่เหมาะสำหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนในการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและความต้องการของบุคลากรในองค์กร เพื่อที่จะกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระเบียบวิธีการวิจัยทั้งสองวิธีเมื่อนำมาเสริมกันจะทำให้เกิดความเข้าใจในทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกของผลการวิจัยที่ได้มา นักวิจัยจะสามารถอ้างอิงผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2536
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
7-16.pdf2.78 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น