กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2535
ชื่อเรื่อง: การดำเนินงานสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The operation of local wisdom information of Rajabhat University libraries in Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เจียมจิต บวชไธสง
ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ - - ห้องสมุด
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา - - ไทย
สารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2535
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
271-295.pdf3.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น