กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2532
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาพฤติกรรมการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม: กรณีศึกษาโรงเรียนมารีวิทย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of thai language teaching behavior of teacher according to constructivism theory: A case study of Maryvit School, Chon Buri
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิรินา โพยประโคน
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ครูภาษาไทย
ทฤษฎีสรรคนิยม
ภาษาไทย - - การศึกษาและการสอน
โรงเรียนมารีวิทย์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2556
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2532
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
147-173.pdf3.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น