กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2528
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอนุกูล บูรณประทีปรัตน์
dc.contributor.authorปราโมทย์ โศจิศุภร
dc.contributor.authorK. Olaf Niemann
dc.contributor.authorTetsuo Yanagi
dc.contributor.authorSatsuki Matsumura
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:02Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2528
dc.description.abstractแบบจำลองไฮไดรไดนามิค Princeton Ocean Model (POM) ได้ถูกนำมาใช้ศึกษาการไหลเวียนเชิง 3 มิติของกระแสน้ำในอ่าวไทยตอนบน โดยพิจารณา ลม น้ำขึ้น-น้ำลง และน้ำท่า เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ำที่สอดคล้อง กับทิศทางของลมมรสุม กระแสน้ำที่ผิวทะเลเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของลม ในขณะที่กระแสน้ำในที่ลึกลงไปมีทิศทาตรงข้าม เกิดจากการไหลแทนที่น้ำที่ผิวทะเล ไดเวอร์เจน (divergence) และคอนเวอร์เจน (convergence) ที่ผิวทะเลสอดคล้องกับการเกิดปรากฏการณ์น้ำผุด (upwelling) และน้ำมุด (downwelling) ตามลำดับ จากการคำนวณค่ากระแสน้ำฌฉลี่ยตลอดความลึกพบว่า เกิดการไหลเวียนแบบตามเข็มนาฬิกาในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และแบบทวนเข็มนาฬิกาในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ำที่ผิวทะเลจากแบบจำลองมีความสอดคล้องกับค่าที่ได้มาจากการตรวจวัด อย่างไรก็ดี พบความไม่สอดคล้องของผลการเปรียบเทียบในเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจเกิดจากลักษณะของลมที่แตกต่างกันในแต่ละปี อิทธิพลของน้ำจากตอนกลางของอ่าวไทย อิทธิพลของน้ำท่าหรือจากธรณีสัณฐานของพื้นทะเล จึงควรที่จะต้องทำการศึกษากันต่อไปในอนาคต ถึงปัจจัยและกลไกของการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectGulf of. Hydrodynamics.th_TH
dc.subjectOcean currents - - Thailandth_TH
dc.titleCirculation in the upper Gulf of Thailand investigated using a three-dimensional hydordynamic modelen
dc.title.alternativeการไหลเวียนของกระแสน้ำในอ่าวไทยตอนบนจากการศึกษาโดยใช้แบบจำลองไฮโดรไดนามิค 3 มิติth
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume14
dc.year2009
dc.description.abstractalternativeThe Princeton Ocean Model (POM) was applied to investigate three-dimensional circulation in the upper Gulf of Thailand (UGoT). Wind, tide and river discharge were considered as major forces for the numerical experiments. The simulated results revealed seasonal variation in circulation patterns associated with monsoonal winds. Surface currents always moved downwind, generating reverse circulation caused by the replenishment of water in deeper layers. Surface divergence and convergence were observed to correspond to the development of upwelling and downwelling, respectively. Clockwise and counter-clockwise circulation during the southwest and the northeast monsoon influences, consecutively, were prominent in the resulting depth-averaged circulation. The simulated surface currents were validated and found to agree with the observed data. Reverse circulation patterns, however, appeared in July. This could be possibly generated from interannual variations in wind patterns, interaction of water from the central Got, influence from river discharge, or bottom topography. Further investigation is required to clarify the factors and mechanisms relevant to this phenomenonen
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal.
dc.page99-113.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
894-3259-1-SM.pdf3.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น