กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2527
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : วนอุทยานแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Public participation in tourism development: A case study of Kaewkomol National Park, Mai Hong Son province, Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บรรพต วิรุณราช
กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์
เริ่ม ใสแจ่ม
รัตนา โมลา
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว - - การมีส่วนร่วมของประชาชน
การท่องเที่ยว
วนอุทยาน - - แม่ฮ่องสอน
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาวนอุทยานแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานแก้วโกมล โดยศึกษาวิจัยกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านห้วยมะ จำนวน 110 ราย การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือและนำผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าความถี่ (Frequency) และสถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติ Independent t-test , One-Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรณีศึกษาวนอุทยานแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพรวมของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่อายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป และไม่ได้เรียนหนังสือประกอบอาชีพเกษตรกร/ รับจ้างทั่วไป ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่า 3500 บาท
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2527
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น