กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2524
ชื่อเรื่อง: ผลของความเค็มต่อการเติบโตและการบริโภคออกซิเจนของปลาหางนกยูง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
นารีรัตน์ พุมานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ความเค็ม
ปลา - - การเจริญเติบโต
ปลา - - การเลี้ยง
ปลาหางนกยูง - - การเจริญเติบโต
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: ศึกษาผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการเติบโตและอัตราการบริโภคออกซิเจนของปลาหางนกยูง โดยทำการทดลองเลี้ยงปลาหางนกยูงในความเค็มต่างกัน 4 ระดับ คือ 0 (กลุ่มควบคุม), 3, 6 และ 9 ส่วนในพันสว่น เป็นเวลา 35 วัน และวัดอัตราการบริโภคออกซิเจนที่ความเค็มระดับดังกล่าวที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส จาการศึกษาพบว่า น้ำหนักของปลาหางนกยูงที่ความเค็ม 0, 3, 6 และ 9 ส่วนในพันส่วน ในวันสุดท้ายของการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94.5±9.5, 93.6±6.7, 96.3±4.7 และ 101.0±9.1 มิลลิกรัมต่อตัว ตามลำดับ อัตราการเติบโตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35±0.25, 2.33±0.17, 2.41±0.11 และ 2.54±0.24 มิลิกรัมต่อตัว ต่อวัน ตามลำดับ ซึ่งปลาหางนกยูงที่ความเค็ม 9 ส่วนในพันส่วน มีการเติบโตโดยน้ำหนักและอัตราการเติบโตสูงกว่าที่ความเค็ม 0 และ 3 ส่วนในพันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตราการบริโภคออกซิเจนของปลาหางนกยูงที่ความเค็ม 0 (กลุ่มควบคุม), 3, 6 และ 9 ส่วนในพันส่วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.47±1.06, 4.88±1.25, 4.50±0.90 และ 4.51±0.91 มิลลิกรัมต่อชั่วโมงตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราการบริโภคออกซิเจนของปลาหางนกยูง มีแนวโน้มลดลงเมื่อความเค็มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ในแต่ละความเค็ม จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สามารถเลี้ยงปลาหางนกยูงได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย Effect of salinity on growth rate and oxygen consumption rate of guppy (Poecilia reticulata) was studied by culturing guppies in four different salinities: 0 (control), 3, 6 and 9 ppt for a duration of 35 days. Oxygen consumption rate were measured in each salinity at the temperature of 27°C. At the end of the experiment, the average body weight of guppies at salinities 0, 3, 6 and 9 ppt were 94.5±9.5, 93.6±6.7, 96.3±4.7 and 101.0±931 mg/ind. respectively. The calculated growth rates were 2.35±0.25, 2.33±0.17, 2.41±0.11 and 2.54±0.24 mg./ind./day at salinities 0, 3, 6 and 9 ppt respectively. The statistical test showed that body weight and growth rate at salinity 9 ppt were significant higher than those at salimities 0 and 3 ppt (p<0.05). The oxygen consumption rates of guppy at salinities 0, 3, 6 and 9 ppt were 5.47±1.06, 4.88±1.25, 4.50±0.90 and 4.51±0.91 mmol/mg/h respectively. Oxygen consumption rates seemed to decrease with increasing salinities. However, the statistical test showed no significant difference among each salinity. The result showed that it is possible to rear guppies in freshwater and brackish water conditions.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2524
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
80-87.PDF9.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น