กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2521
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ปริมาณซัลลบูทามอลและเคลนบูเทรอลในเนื้อสุกรโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Determination of Salbutamol and Clenbuterol in pork by high-performance liquid chromatography
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมศักดิ์ ศิริไชย
ขจัดภัย ทิพยผ่อง
ณัฐพล รอดเรืองธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ซัลบูตามอล
ลิควิดโครมาโตกราฟี
เคลนบูเทรอล
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: วิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวัดด้วยยูวีซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วได้พัฒนาขึ้นและตรวจสอบความถูกต้องววิธีในการวิเคราะห์ซัลบูทามอลและเคลมบูเทรอลในตัวอย่างเนื้อหมูโดยใช้คอลัมน์ C_18 ร่วมกับเมทานอลและสารละลายฟอสเฟตเป็นเฟสเคลื่อนที่สำหรับซะแบบเกรเดียนและใช้ปริมาณฉีดสาร 20 µL ทำการตรวจวัดซัลบูทามอลและเคลนบูเทรอลที่ 206 nm และ 400 nm ตามลำดับ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมสามารถวิเคราะห์สารซัลบูทามอลและเคลมบูเทรอลได้ภายใน 10 นาที ขีดจำกัดของการตรวจวัดและขีดจำกัดของการหาปริมาณของซัลบูทามอลและเคลมบูเทรอลเท่ากับ 20 µg/L และ 40 µg/L ตามลำดับ ให้ความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.05-5.0 mg/L ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ ( r^2) มากกว่า 0.9990
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2521
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p15-22.pdf7.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น