กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2514
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอิทธิเดช น้อยไม้
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:01Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:01Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2514
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองและความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) การสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่วนการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มใช้การสรุปวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตามเพศและระดับชั้น พบว่าไม่แตกต่างกัน 2. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองตามระดับชั้น พบว่าไม่แตกต่างกัน 3. ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่านักเรียนต้องการให้มีการปรับลดเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เน้นการใช้สื่อการสอนประเภทเทคโนโลยี มอบหมายการบ้านให้น้อยลงและออกข้อสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียนth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารการศึกษาth_TH
dc.subjectนักเรียน - - ทัศนคติth_TH
dc.subjectสังคมศึกษา - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)th_TH
dc.subjectโรงเรียนสาธิตth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษา
dc.titleความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume23
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeThe purposes of this study were to study the students and parents opinions and students’needs concern the learning management of Social Studies, Religion, and Culture Learning Substance : a case of Piboonbumpen Demonstration school Burapha University. The learning management covered, subject content , teaching and learning activities, instructional medias and measurement and evaluation. The samples in this study were 390 lower and upper secondary students in the second semester of the academic year of 2009 Piboonbumpen Demonstration school. The instruments which were used in this study consisted of 1) Questionnaires. 2) Focus Group. Statistics used to analyze the data were percentage (for the questionnaire), mean (X), standard deviation (SD) and t-test. The data analysis for focus group discussion was content analysis. The findings were as follows: 1. The students’ opinion to the learning management of Social studies, Religion, and Culture Learning Substance was found at the high level in all aspects in the opinion as the result of the differences in education level and gender. There was no statistically significant difference. 2. The parents opinion to the learning management of Social studies, Religion, and Culture Learning Substance was at the high level in all aspects when was compared based on the education level, it was found no statistical significant difference. 3. The student focus group discussion data analysis on the learning management of Social Studies, Religion, and Culture Learning Substance revealed that students needed less content, needed field trip activities, more use of instructional media, less class assignments and the level of difficulty of the examination should be made appropriate to student’s ability.en
dc.journalวารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education.
dc.page134-143.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p134-143.pdf4.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น