กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2514
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อิทธิเดช น้อยไม้
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา
นักเรียน - - ทัศนคติ
สังคมศึกษา - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนสาธิต
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองและความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) การสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่วนการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มใช้การสรุปวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตามเพศและระดับชั้น พบว่าไม่แตกต่างกัน 2. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองตามระดับชั้น พบว่าไม่แตกต่างกัน 3. ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่านักเรียนต้องการให้มีการปรับลดเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เน้นการใช้สื่อการสอนประเภทเทคโนโลยี มอบหมายการบ้านให้น้อยลงและออกข้อสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2514
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p134-143.pdf4.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น