กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2511
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorระพินทร์ ฉายวิมล
dc.contributor.authorพงศ์เทพ จิระโร
dc.contributor.authorคำฮู้ จันทปัญญา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:01Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:01Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2511
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครู คังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552 ใน 4 ด้าน คือ อาคาร สถานที่ การเรียนการสอน กลุ่มเพื่อน และการบริหาร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ที่ สังกัดในสาขาวิชาครูประถม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สังคม และภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด 338 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติและการวิเคราะหข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบแบบที (t-test) การทดสอบ แบบ One-way-ANOVA (F-test) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference Procedure) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ของวิทยาลัยครูคังไข ทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครูคังไข จำแนกตามตาม เพศ และปีเรียน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพ แวดล้อมวิทยาลัยครูคังไข ในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ของวิทยาลัยครูคังไข โดยรวม และด้านการเรียนการสอนแตกต่างกัน สำหรับด้านอาคารสถานที่ กลุ่มเพื่อน และการบริหาร พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน สำหรับแนวทางการส่งเสริมสภาพแวดล้อม ของวิทยาลัยครูคังไข ได้แก่ ควรเพิ่มการตกแต่งพื้นที่ เพิ่มจำนวนห้องน้ำ พร้อมทั้งทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ขยายห้องเรียนให้มากขึ้น หาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทดลอง เพิ่มการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการแก่นักศึกษาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectความพอใจth_TH
dc.subjectวิทยาลัยครูคังไขth_TH
dc.subjectสถาบันอุดมศึกษา - - ลาว - - การบริหารth_TH
dc.subjectสถาบันอุดมศึกษา - - สิ่งอำนวยความสะดวกth_TH
dc.subjectสภาพแวดล้อมทางการเรียนth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษา
dc.titleความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552th_TH
dc.title.alternativeThe students' sastisfaction towards the environment of the Khangkhai Teacher Training College of Xeingkhouang province, Lao people's Democratic Republic. 2009en
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume23
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeThis research was aimed to studying students’ satisfaction towards the environments of the Khangkhai Teacher Training College of Xeingkhouang Province Laos PDR year 2009 in four aspects: ground and building, learning and teaching, friends group and administration. The sample used in this study consisted of 338 first year, second year and third year belong to Elementary teacher area, Science area, Social science area and English area. The instrument employed in collecting the data was a five – level, rating – scale questionnaire. The statistical devices used for analysis the data were arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, LSD method and content analysis. The results of the research were: Khangkhai Teacher Training College students were satisfied with environment the college in all aspects in general with good level. When the satisfaction of the students towards environment with in the Khangkhai Teacher Training College in all four aspects were compared according to gender, it was found that male and female students and first year, second year and third year students were satisfied with the condition were none significantly different. In general, student from different area had the satisfaction in general and in learning and teaching aspect, differently with statistical significance .05 level. When particular satisfied were considered according to the average scores from more to less, they were rated respectively as the successive following; Social science area, Science area, Elementary teacher area and English area. However, with aspects: ground and building, friends group and administration the student from different area were satisfied with the condition were none significantly different.en
dc.journalวารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education.
dc.page69-80.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p69-80.pdf4.89 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น