กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2511
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The students' sastisfaction towards the environment of the Khangkhai Teacher Training College of Xeingkhouang province, Lao people's Democratic Republic. 2009
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ระพินทร์ ฉายวิมล
พงศ์เทพ จิระโร
คำฮู้ จันทปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ความพอใจ
วิทยาลัยครูคังไข
สถาบันอุดมศึกษา - - ลาว - - การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา - - สิ่งอำนวยความสะดวก
สภาพแวดล้อมทางการเรียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครู คังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552 ใน 4 ด้าน คือ อาคาร สถานที่ การเรียนการสอน กลุ่มเพื่อน และการบริหาร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ที่ สังกัดในสาขาวิชาครูประถม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สังคม และภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด 338 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติและการวิเคราะหข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบแบบที (t-test) การทดสอบ แบบ One-way-ANOVA (F-test) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference Procedure) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ของวิทยาลัยครูคังไข ทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครูคังไข จำแนกตามตาม เพศ และปีเรียน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพ แวดล้อมวิทยาลัยครูคังไข ในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ของวิทยาลัยครูคังไข โดยรวม และด้านการเรียนการสอนแตกต่างกัน สำหรับด้านอาคารสถานที่ กลุ่มเพื่อน และการบริหาร พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน สำหรับแนวทางการส่งเสริมสภาพแวดล้อม ของวิทยาลัยครูคังไข ได้แก่ ควรเพิ่มการตกแต่งพื้นที่ เพิ่มจำนวนห้องน้ำ พร้อมทั้งทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ขยายห้องเรียนให้มากขึ้น หาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทดลอง เพิ่มการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการแก่นักศึกษา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2511
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p69-80.pdf4.89 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น