กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2506
ชื่อเรื่อง: การสร้างชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาลาวสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of instructional package on creative writing for pratomsuksa 3 students of Pakse Teacher College's Demonstration School LAO PDR
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พูขันธ์ ไชยะสิงห์
อุดม รัตนอัมพรโสภณ
วิมลรัตน์ จตุรานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอนด้วยสื่อ
ภาษาลาว - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาลาว - - การสอนด้วยสื่อ
ภาษาลาว - - การเขียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน1 ห้อง มีทั้งหมด 48 คน โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูปากเซ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552-2553 (ค.ศ. 2009-2010) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนการเขียน เชิงสร้างสรรควิชาภาษาลาว จำนวน 4 ชุด และแบบทดสอบวัดการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาลาว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรควิชาภาษาลาวที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.18/82.71 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2506
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p12-22.pdf3.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น