กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2503
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการใช้คำอธิบายในวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2543 โดยใช้แบบบันทึกของแฟลนเดอร์ (Flander's verbal behavior)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนทร บำเรอราช
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: คณะศึกษาศาสตร์ - - นักศึกษา - - การฝึกสอน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2544
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาสำรวจพฤติกรรมการใช้ภาษาของนิสิตฝึกสอนที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2543 ประชากรในการวิจัยเป็นนิสิตฝึกสอน 41 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกพฤติกรรมการใช้ภาษาที่ดัดแปลงจากแบบบันทึกพฤติกรรมการใช้ภาษาของแฟลนเดอร์ (Flander’s verbal behavior) วิธีการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผลการสังเกตของครูพี่เลี้ยง ซึ่งถูกขอร้องให้จดบันทึกพฤติกรรมการใช้ภาษาของนิสิตฝึกสอนขณะทำการสอนใน 1 คาบ ตามแบบบันทึกพฤติกรรมการใช้ภาษาของแฟลนเดอร์ นิสิต 1 คน จะได้รับการสังเกต 3 ครั้ง และสรุปผลเฉลี่ยพฤติกรรมของแต่ละคน ผลของการวิจัย พบว่านิสิตฝึกสอนที่สอนวิชาคณิตศาสตร์แสดงพฤติกรรมการพูดของครู คือ ครูเป็นศูนย์กลางมากกว่าให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง พฤติกรรมที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ ครูตั้งคำถาม พฤติกรรมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด คือ การไม่ยอมให้เกิดความเงียบ และพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2503
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p57-64.pdf8.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น