กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2502
ชื่อเรื่อง: Synthesis and Characterization of Monomeric and Dimeric Structures of Calix[4]arenes Containing Amidoferrocene
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thawatchai Tuntulani
Chomchai Suksai
Pannee Leeladee
Colin Jennings
Palangpon Kongsaeree
Faculty of Science
คำสำคัญ: Amidoferrocene
Calix[4]arene
Metallocene
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: The reaction of 1,1′-bis(chlorocarbonyl)ferrocene with bis-aminobenzylcalix[4]arene gave amidoferrocene calix[4]arene monomer 1. Compound 1 crystallized in the monoclinic system P21/c with a = 11.196(6) Å, b = 14.971(11) Å, c = 32.007(2) Å, β = 96.413(4)° and V = 5330.9(6) Å3. X-ray diffraction analyses of 1 showed that the calix[4]arene scaffold was in cone conformation in which the intramolecular hydrogen bonding were formed through OH groups at the lower rim to stabilize the structure. Moreover, the intramolecular hydrogen bond between the amide groups of the amidoferrocene unit also presented in the crystal structure. On the other hand, the condensation of 1,1′-bis(chlorocarbonyl)ferrocene with p-tert-bis-aminobenzylcalix[4]arene resulted in the monomeric 2 and [2 + 2] dimeric compounds 3. 1H-NMR studies signified that the calix[4]arene building block in compounds 2 and 3 adopted the cone conformation. Index Abstract Synthesis and Characterization of Monomeric and Dimeric Structures of Calix[4]arenes Containing Amidoferrocene Chomchai Suksai*, Pannee Leeladee, Colin Jennings, Thawatchai Tuntulani*, Palangpon Kongsaeree The condensation of 1,1′-bis(chlorocarbonyl)ferrocene with p-tert-bis-aminobenzylcalix[4]arene resulted in the monomeric and [2 + 2] dimeric compounds.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2502
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น