กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/250
ชื่อเรื่อง: การจัดการวิธีการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท้องถิ่นบนเส้นทางนิราศเมืองแกลง บริเวณภาคตะวันออกตอนล่าง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The management of conservation method consistent with the competent development of local archaeological resources along the route of travel genre Nirat Muang Klaeng in the lower eastern region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาติ เถาทอง
ประเสริฐ ศีลรัตนา
นพดล ใจเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: โบราณคดี - - (ภาคตะวันออก)
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: ทรัพยากรทางโบราณคดีท้องถิ่นบนเส้นทางนิราศเมืองแกลง บริเวณภาคตะวันออกตอนล่าง ตั้งแต่ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ลงไปทางใต้ถึงตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่มีอายุอยู่ในช่วงเวลาร่วมสมัยกันและในช่วงหลังลงมาจำนวนมากมีคุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าความแท้ดั้งเดิม และคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ ไปตามคุณลักษณะ ศิลปะลักษณะของทรัพยากรและบริบทเกี่ยวข้องในหลายๆ ด้าน การจัดการ วิธีการอนุรักษ์ หรือการจัดการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทิ์นำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ต้องสรรหาอุบาย หรือยุทธวิธีเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาที่เรียกว่า “การอนุรักษ์บนฐานการพัฒนา และการพัฒนาบนรากฐานการอนุรักษ์” แบบส่งเสริมเกื้อกูลกัน โดยคำนึงวิธีการจัดการไปตามศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท้องถิ่นในแต่ละแห่ง พิจารณาถึงคุณค่า จุดเด่นจุดแข็ง สภาพแท้ดั้งเดิมและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการให้เหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/250
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น