กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2493
ชื่อเรื่อง: การไหลเวียนกระแสน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงและชายฝั่งจังหวัดชลบุรีฯ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กระแสน้ำ - - แม่น้ำบางปะกง
ชลศาสตร์
เอสทูรี
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: แบบจำลองไฮโดรไดนามิคสองมิติ ได้ถูกนำมาใช้ศึกษาการไหลเวียนกระแสน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงและทะเลชายฝั่งจังหวัดชลบุรี โดยใช้ข้อมูลนำเข้าที่สำคัญสำหรับการคำนวณ ได้แก่ ข้อมูลน้ำท่าเฉ,ียรายเดือน และข้อมูลระดับน้ำที่ได้จาก การคำนวณโดยใช้วิธีวิเคราะห์ฮษร์โมนิค ค่ากระแสน้ำเฉลี่ยรายเดือนได้ถูกนำมาวิเคราะห์ักษณะการไหลเวียนของน้ำทะเลบริเวณปาก แม่น้ำบางปะกงและชายฝั่งจังหวัดชลบุรีในฤดูกาลต่างๆ ผลการศุกษาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของลมมรสุมและปริมาณน้ำท่าที่มี ต่อการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของลักษณะการไหลเวียนกระแสน้ำในบริเวณที่ศึกษา ลมทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ทำให้น้ำทะเลจากภายนอกไหลเข้ามาในพื้นที่จากทางด้านใต้และไหลออกทางทิศตะวันตกบริเวณตอนเหนือของพื้นที่ ในทางกลับกัน ในช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง เกิดการไหลเวียนของน้ำเข้ามาในบริเวณตอนเหนือของอ่าวจากทิศตะวันตก และไหล ออกจากพื้นที่ทางด้านทิศใต้ น้ำท่าจากแม่น้ำบางปะกงทำให้กระแสน้ำไหลออกสู่ทะเลมีกำลังแรงในช่วงฤดูน้ำมาก(สิงหาคม ถึง ตะลาคม) ส่วนในช่วงเวลาอื่นไม่แสดงอิทธิพลเด่นชัด ลักษณะการไหลเวียนกระแสน้ำจากการศึกษานี้อาจนำไปเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงและชายฝั่งจังหวัดชลบุรีได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2493
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
50-60.pdf11.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น