กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2476
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorChaveng Pakawatchai
dc.contributor.authorThawatchai Tuntulani
dc.contributor.authorChomchai Suksai
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:15:58Z
dc.date.available2019-03-25T09:15:58Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2476
dc.description.abstractThe crystal structures of pyridine containing thiourea moieties as substituents, (1) and (2), have been determined. The ortho-substituted pyridine (1) crystallized in monoclinic space group P21/c with a = 16.091(3) Å, b = 11.368(2) Å, c = 7.4364(14) Å, β = 100.489(4)º, V = 1337.5(4) Å3, z = 4. In this structure an intramolecular N–H···N hydrogen bond forms a pseudo-seven-membered ring. The meta-substituted pyridine (2) crystallized in monoclinic space group P21/c with a = 14.5408(15) Å, b = 8.8508(9) Å, c = 10.7959(11) Å, β = 106.435(2)º, V = 1332.6(2) Å3, z = 4. Crystal packing revealed that compounds (1) and (2) can form dimeric structures via intermolecular H-bonding using N–H···S and N–H···N interactions, respectively. Graphical Abstract Varying the substituent position on the pyridine ring using thiourea moieties gave unique molecular aggregations in solid state structures.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectHeterocyclic thiourea
dc.subjectPseudo-seven-membered ring
dc.titleSynthesis and Crystal Structure Analysis of Thiourea-Pendant Pyridines
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue5
dc.volume39
dc.year2009
dc.journalJournal of Chemical Crystallography
dc.page348-352.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น