กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2475
ชื่อเรื่อง: Secondary Metabolites from the Red Seaweeds Plocamium Species
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Jongkolnee Jongaramruong
Faculty of Science
คำสำคัญ: Plocamium
Red seaweeds
Biological activity
Monoterpenes
Secondary metabolites
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: The red seaweeds Plocamium species are generally distributed around the world and continuously produce potential secondary metabolites. This review intends to show typical secondary metabolites from Plocamium from 1984 to present focusing on methods of isolation, structure determination, and biological activity where possible. Monoterpenes are the major isolated secondary metabolites from Plocamium.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2475
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น