กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/245
ชื่อเรื่อง: การจัดการสารสนเทศและการบริการสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: บริการสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การที่มีตัวแทนในท้องถิ่นบริหารจัดการ มีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเป็นของตัวเอง แต่ยังไม่มีการพัฒนาเพื่อจัดการระบบสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการขององค์การและชุมชนได้ งานวิจัยนี้จึงศึกษาสภาพและความพร้อมของระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกมีลักษณะร่วมกันด้านโครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูลสารสนเทศ บริการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศมีทั้งที่มีความพร้อมและไม่มีความพร้อม ที่เกิดจากขนาด ที่ตั้ง และความต่อเนื่องการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จากการค้นพบนี้ได้มีการนำมาอภิปรายถึงความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเร่งพัฒนาการให้บริการสารสนเทศที่เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงสร้างพื้นฐานที่มีและที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/245
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น