กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2447
ชื่อเรื่อง: Influence of fineness of rice husk ash and additives on the properties of lightweight aggregate
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Ubolluk Rattanasak
Parinya Chindaprasirt
Chai Jaturapitakkul
Faculty of Science
คำสำคัญ: Disintegration
Lightweight aggregate
Rice husk ash
Sodium hydroxide
Solubility
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: In this paper, the preparation of lightweight aggregate (LWA) from rice husk ash (RHA) obtained from a biomass power plant was studied. As-received and ground RHAs were mixed with sodium hydroxide solution (NaOH) and cured to obtain the hardened sodium silicate paste. The samples were then crushed and heated to form LWA. The LWA was tested for acid and base solubility and for disintegration in boiling water. The results showed that ground RHA–LWA gave better performances in terms of expansion, solubility, and disintegration than the as-received RHA–LWA. However, the disintegration of LWA in boiling water was the main problem. It was found that the incorporation of 2–7% boric acid by weight of RHA alleviated this problem and no sign of disintegration was observed. The density of LWA of 0.20–0.40 g/cm3 was achieved.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2447
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น