กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2447
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorUbolluk Rattanasak
dc.contributor.authorParinya Chindaprasirt
dc.contributor.authorChai Jaturapitakkul
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:53Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:53Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2447
dc.description.abstractIn this paper, the preparation of lightweight aggregate (LWA) from rice husk ash (RHA) obtained from a biomass power plant was studied. As-received and ground RHAs were mixed with sodium hydroxide solution (NaOH) and cured to obtain the hardened sodium silicate paste. The samples were then crushed and heated to form LWA. The LWA was tested for acid and base solubility and for disintegration in boiling water. The results showed that ground RHA–LWA gave better performances in terms of expansion, solubility, and disintegration than the as-received RHA–LWA. However, the disintegration of LWA in boiling water was the main problem. It was found that the incorporation of 2–7% boric acid by weight of RHA alleviated this problem and no sign of disintegration was observed. The density of LWA of 0.20–0.40 g/cm3 was achieved.th_TH
dc.language.isoength_TH
dc.subjectDisintegrationth_TH
dc.subjectLightweight aggregateth_TH
dc.subjectRice husk ashth_TH
dc.subjectSodium hydroxideth_TH
dc.subjectSolubilityth_TH
dc.titleInfluence of fineness of rice husk ash and additives on the properties of lightweight aggregateth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume8
dc.year2009
dc.journalFuel.
dc.page158-162.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น