กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2443
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอนุกูล บูรณประทีปรัตน์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:53Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:53Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2443
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเค็ม และกระแสน้ำ ตามวัฏจักรของน้ำขึ้นน้ำลงที่บริเวณแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ในช่วงวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2551 และ 11 – 12 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลมีค่าสูง (30.41±0.26 o C) ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย และมีค่าต่ำ (24.95±0.24 o C) ในเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับฤดูหนาว สำหรับการ เปลี่ยนแปลงความเค็มพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูฝน ความเค็มที่ตรวจวัดได้ (27.31±0.43 psu) มีค่าต่ำกว่าในเดือนธันวาคม (32.26±0.11 psu) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสมุทรศาสตร์ในรอบของน้ำขึ้นน้ำลง พบว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตามการขึ้นและ ตกของดวงอาทิตย์ แต่การเปลี่ยนแปลงความเค็มมีลักษณะที่ซับซ้อนกว่าโดยมีแนวโน้มไปในทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น น้ำลง กระแสน้ำขึ้นน้ำลงมีทิศทางหลักคือทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ในทั้งสองช่วงเวลา ความเร็วสูงสุดของกระแสน้ำมีค่า เท่ากับ 27.0 cm/s และ 23.6 cm/s ในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ระดับน้ำและกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา พบว่าคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงเป็นชนิด Progressive Wave และเคลื่อนตัวเข้าสู่ พื้นที่ศึกษาจากทางด้านทิศเหนือ ปรากฏการณ์นี้ใช้ในการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงความเค็มของมวลน้ำในพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังพบว่าการเคลื่อนที่สุทธิของมวลน้ำจากจุดที่ตรวจวัดมีทิศออกจากฝั่งในทั้งสองช่วงเวลาเช่นเดียวกันth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectกระแสน้ำth_TH
dc.subjectความเค็มth_TH
dc.subjectน้ำขึ้นน้ำลง - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectน้ำทะเลth_TH
dc.titleการเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรน้ำขึ้นน้ำลงของกระแสน้ำ อุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเล บริเวณแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ในช่วง 2 ฤดูมรสุมth_TH
dc.title.alternativeVariations in a tidal cycle of current, temperature and salinity of seawater at Laem Tan, Chonburi in the two monsoon seasonsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume15
dc.year2553
dc.description.abstractalternativeThis research was conducted to investigate variations in a tidal cycle of temperature, salinity and current measured in a tidal cycle during 29-30 August and 11-12December 2008 at Laem Tan, Chonburi. Averange seawater temperature was high (30.41±0.26 oC) in August and low in December (24.95±0.24 oC) cor-responding to summertime and wintertime, respectively. Averange salinity was low in August (27.31±0.43 psu) and high in December (32.26±0.11 psu) due to rainy and dry seasons, respectively. Variations in a tidal cycle scale indicated that water temperature was controlled by sunrise and sunset while salinity changes corresponded to tidal elevation, but not always. This suggested that salinity variations be related to several factors instead of one. Tidal currents had two major directions, the north and the southwest, and maximun current speeds are 27.0 cm/s and 23.6 cm/s in August and December, respectively. Relationship on temporal changes between tidal elevation and tidal current suggested that the tidal wave in this area be categorized as Progressive Wave approaching the area from the north. This phenomenon was well to explain the salinity changes in a tidal cycle. Progressive vector diagrams were also created, and they showed that total water displacements were offshore in both periods.en
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal
dc.page67-75.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
67-75.pdf1.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น