กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2443
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรน้ำขึ้นน้ำลงของกระแสน้ำ อุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเล บริเวณแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ในช่วง 2 ฤดูมรสุม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Variations in a tidal cycle of current, temperature and salinity of seawater at Laem Tan, Chonburi in the two monsoon seasons
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กระแสน้ำ
ความเค็ม
น้ำขึ้นน้ำลง - - ชลบุรี
น้ำทะเล
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเค็ม และกระแสน้ำ ตามวัฏจักรของน้ำขึ้นน้ำลงที่บริเวณแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ในช่วงวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2551 และ 11 – 12 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลมีค่าสูง (30.41±0.26 o C) ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย และมีค่าต่ำ (24.95±0.24 o C) ในเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับฤดูหนาว สำหรับการ เปลี่ยนแปลงความเค็มพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูฝน ความเค็มที่ตรวจวัดได้ (27.31±0.43 psu) มีค่าต่ำกว่าในเดือนธันวาคม (32.26±0.11 psu) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสมุทรศาสตร์ในรอบของน้ำขึ้นน้ำลง พบว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตามการขึ้นและ ตกของดวงอาทิตย์ แต่การเปลี่ยนแปลงความเค็มมีลักษณะที่ซับซ้อนกว่าโดยมีแนวโน้มไปในทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น น้ำลง กระแสน้ำขึ้นน้ำลงมีทิศทางหลักคือทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ในทั้งสองช่วงเวลา ความเร็วสูงสุดของกระแสน้ำมีค่า เท่ากับ 27.0 cm/s และ 23.6 cm/s ในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ระดับน้ำและกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา พบว่าคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงเป็นชนิด Progressive Wave และเคลื่อนตัวเข้าสู่ พื้นที่ศึกษาจากทางด้านทิศเหนือ ปรากฏการณ์นี้ใช้ในการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงความเค็มของมวลน้ำในพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังพบว่าการเคลื่อนที่สุทธิของมวลน้ำจากจุดที่ตรวจวัดมีทิศออกจากฝั่งในทั้งสองช่วงเวลาเช่นเดียวกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2443
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
67-75.pdf1.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น