กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2435
ชื่อเรื่อง: Changes in the fatty acid composition of wild harlequin shrimp,Hymenocera picta Dana, 1852 from eggs, newly hatched zoea and juvenile stages: an insight into the fatty acid requirements for aquaculture
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Jarunan Pratoomyot
Nisa Siranonthana
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: ARA
DHA
EPA
Fatty acid
Harlequin shrimp
Hymenocera picta
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: The colourful harlequin shrimp, Hymenocera picta, is a valuable marine ornamental species but low survival remains a bottleneck to successful commercial culture. Understanding the biochemical composition, notably through the determination of the fatty acid profiles in wild eggs, newly hatched and juvenile shrimp, can provide important information on the nutri-tional requirements of H. picta. Following analysis, the rank order of fatty acid composition was saturates > monoenes > polyunsaturated fatty acids (PUFAs). Within the PUFA content, n-3 highly unsaturated fatty acids (HUFA) was the major representative in all three stages; n-6 PUFA was found in lower amounts, and, arachidonic acid (20:4n-6) was not detectable. Observed increases in EPA and DHA from the eggs through to newly hatched zoea and juvenile shrimp indicate the impor-tance of n-3 HUFA for growth and survival, i.e. as components in the formation of cell membranes. These findings should be given due consideration as a first approach to understanding the fatty acid requirements of harlequin shrimp.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2435
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
387378.pdf264.58 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น