กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2431
ชื่อเรื่อง: ผลการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดทองพันชั่งกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ดื้อยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synergistic antibacterial effect of Rhinacanthus nasutus extract and antibiotics on antibiotic - resistant bacteria
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิสาตรี คงเจริญสุนทร
ณัฐกานต์ ถาแก้ว
นันทวัน ชนะภัย
สุพาภร ส่งสกุล
เอกชัย บุดดา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ซูโดโมนาสแอรูจิโนซา
ทองพันชั่ง (พืช)
ปฏิชีวนะ
สารสกัดจากพืช
อะซิเนโตแบคเตอร์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus) เมื่อใช้ร่วมกับ ยาปฏิชีวนะ คือ แอมพิซิลิน และเตตราไซคลิน ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสายพันธ์ุดื้อยา 3 ชนิด Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa และ methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ด้วยการหาค่าความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ (MIC) โดยวิธี Agar diffusion susceptibility test พบการเสริมฤทธิ์กันของทองพันชั่งและยาปฏิชีวนะใน การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสามชนิด ได้แก่ การเสริมฤทธิ์กันระหว่างสารสกัดทองพันชั่งร่วมกับยาเตตราไซคลินมีประสิทธิภาพในการ ยับยั้ง A. baumannii ได้ดีที่สุด โดยค่า MIC ลดลง 64 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้เฉพาะสารสกัดทองพันชั่งเพียงอย่างเดียว เมื่อใช้ยา เตตราไซคลินที่ความเข้มข้นถึง 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร การเสริมฤทธิ์กันระหว่างสารสกัดทองพันชั่ง และยาเตตราไซคลิน สามารถ การยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. aeruginosa เมื่อใช้ร่วมกับยาเตตราไซคลินที่ความเข้มข้นต่ำ 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ค่า MIC เดิมของ สารสกัดทองพันชั่งจะลดลง 4 เท่า และการเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งเชื้อ MRSA ของสารสกัดทองพันชั่งร่วมกับยาเตตราไซคลินและ แอมพิซิลินสามารถลดค่า MIC เดิมลงได้ 4 เท่า เมื่อใช้ยาเตตราไซคลินที่ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และเมื่อใช้ยาแอมพิซิลิน 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร งานวิจัยนี้ยังพบว่าใช้สารสกัดทองพันชั่งร่วมกับยาเตตราไซคลินมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้สารสกัดทองพันชั่ง ร่วมกับยาแอมพิซิลินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสายพันธ์ุดื้อยา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2431
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
56-68.pdf1.77 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น