กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/242
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของชายบริการทางเพศ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Sexual health care behavior of male commercial sex workers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิคม มูลเมือง
รัชนีวรรณ รอส
นภาพร มูลเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ชายขายตัว - - พฤติกรรมทางเพศ
ผู้ชายขายตัว - - สุขภาพและอนามัย
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพทางเพศของชายบริการทางเพศกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยนำ คือ องค์ประกอบด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ จำนวนระยะเวลาที่ทำงานในสถานบริการ องค์ประกอบเรื่องเพศ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ความพึงพอใจทางเพศ และปัจจัยเสริม ได้แก่ การสนับสนุนจากเจ้าของสถานบริการ การสนับสนุนจากเพื่อน กลุ่มตัวอย่างเป็นชายบริการทางเพศในเขตเทศบาลเมืองพัทยา จำนวน 300 คน เครื่องมอที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและมีค่าความเชือ่มั่น อยู่ระหว่าง .50 - .83 ผู้วิจัยและทีมงานเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติ Multiple regression ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนำ คือ องค์ประกอบด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ จำนวนระยะเวลาที่ทำงานในสถานบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศ องค์ประกอบเรื่องเพศ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ ความพึงพอใจทางเพศ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศและปัจจัยเสริม ได้แก่ การสนับสนุนจากเจ้าขอสถานบริการพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศ การสนับสนุนจากเพื่อนพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศทั้งก่อน ระหว่างและหลังการมีเพศสัมพันธ์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/242
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2544_005.pdf1.71 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น