กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2401
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอบริเวณพื้นผิวทะเลอันดามัน จากการประมวลผลภาพดาวเทียมอะควา โมดิส (Aqua MODIS)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
อัญญดา มีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: คลอโรฟิลล์
ภาพถ่ายทางอากาศ
มรสุม
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอบริเวณพื้นผิวทะเลอันดามัน โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Aqua MODIS (MODerate-resolution Imaging Spectroradiometer) ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2552 ด้วยโปรแกรม SeaDAS (SeaWiFS Data Analysis System) พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์-เอที่ผิวทะเลบริเวณทะเลอันดามันในรอบปี เปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของลมมรสุม โดยมีค่าสูงในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-มีนาคม) ค่าสูงสุดอยู่ในเดือนมกราคม (0.62 ± 1.44 mg/m3) และมีค่าต่ำในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม-กันยายน) ค่าต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม (0.26 ± 0.46 mg/m3) และจากความสัมพันธ์ของคลอโรฟิลล์-เอและอุณหภูมิที่ผิวทะเลในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงลักษณะของกระแสลม ในช่วงเวลาต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์-เออาจมีความสอดคล้องกับกระบวนการน้ำผุด (upwelling) และกระบวนการน้ำมุด (downwelling) บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของทะเลอันดามัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2401
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
194-201.pdf1.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น