กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2391
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorApichart Suksamrarn
dc.contributor.authorAroon Jankam
dc.contributor.authorBongkoch Tarnchompoo
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2391
dc.description.abstractA new ecdysteroid, zoanthusterone, has been isolated from a marine zoanthid, Zoanthus sp. Ten known ecdysteroids, ponasterone A, 20-hydroxyecdysone 2-acetate, viticosterone E, integristerone A 25-acetate, 2-deoxy-20-hydroxyecdysone, ecdysone, ajugasterone C, dacryhainansterone, inokosterone, and 20-hydroxyecdysone, have also been isolated. This is the first report of ecdysteroids in a Zoanthus species.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectEcdysteroidsth_TH
dc.titleEcdysteroids from a Zoanthus sp.th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.volume65
dc.year2001
dc.journalJournal of Natural Products
dc.page1194-1197.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น