กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2382
ชื่อเรื่อง: Cyclic Tetrapeptides from Marine Bacteria Associated with the Seaweed Diginea sp. and the Sponge Halisarca Ectofibrosa
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chutiwan Dechsakulwatana
Wimolpun Rungprom
Eric R.O. Siwu
Lynette K. Lambert
Michael C. Barden
Udom Kokpol
Joanne T. Blanchfield
Masaki Kita
Mary J. Garson
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Diginea
Halisarca
NMR
Peptides
Sponges
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: A Pseudomonas sp. was cultured which was associated with the Japanese seaweed Diginea sp. Crude extracts prepared from this bacterial culture were found to inhibit the growth of other marine bacterial strains. From this bacterial culture, two new peptides cyclo-[phenylalanyl-prolyl-leucyl-prolyl] (3) and cyclo-[isoleucyl-prolyl-leucyl-alanyl] (4) have been isolated together with two known peptides (1) and (2). The crude extract from a culture of Pseudoalteromonas sp. associated with the Thai sponge Halisarca ectofibrosa was found to inhibit the growth of Bacillus subtilis and Vibrio anguillarum. Isolation studies yielded a fraction containing two peptides that were identified as cyclo-[phenylalanyl-leucyl]2 (5) and cyclo-[leucyl-isoleucyl]2 (6) by means of LC-MS and 2D NMR data. Absolute stereochemistry was confirmed by the synthesis of cyclo-[l-phenylalanyl-l-leucyl]2. Peptides (1)–(3) were also isolated from this bacterial strain. None of the individual peptides isolated in this study showed antibiotic activity.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2382
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น