กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2381
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorWaewtaa Thongra-ar
dc.contributor.authorPreeda Parkpoin
dc.contributor.authorRonald D. DeLaune
dc.contributor.authorAroon Jugsujinda
dc.contributor.otherInstitute of Marine Scienceen
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2381
dc.description.abstractMercury adsorption and desorption by Bangpakong River sediments (pH range 6.8-7.8) of Thailand were investigated at salinity levels of 0, 5, 15 and 30@1000 using a batch equilibration techniques. Using Freundlich isotherm adsorption and desorption data collected represented a nonlinear form. A significant portion (90-99%) of added Hg (2-10 mg L-1) was sorbed by the sediment. Mercury adsorption isotherms or percentage adsorbed were similar among the four salinities tested. In the absence of salinity, Hg adsorption was highly influenced by pH. Whereas in the presence of salinity gradients, Hg(II)-organic complexes predominated over Hg(II)-Cl complexes, neutralizing effect of chloride concentrations and pH on the adsorption phenomena. Organic matter and clay contents of sediment were responsible for the Hg adsorption. Fe and Mn oxides showed negative correlation with the Hg adsorption capacity (r = -0.549 and -0.594 respectively). Increase in Hg desorbed from the sediments occurred only at the 30@1000 salinity level. The Hg adsorption-desorption characteristics of the sediments studied exhibited a very strong irreversible sorption of added inorganic Hg. River sediment such as sediment as shown in this study with significant levels of organic matter and clay have the potential to retain Hg making it less bioavailable and mobile thus reducing potential toxicity to aquatic organisms in the environment.th_TH
dc.language.isoength_TH
dc.subjectAdsorptionth_TH
dc.subjectDesorptionth_TH
dc.subjectFreundlich isothermth_TH
dc.subjectMercuryth_TH
dc.subjectRiver sedimentth_TH
dc.subjectSalinityth_TH
dc.subjectSalt water intrusionth_TH
dc.titleAdsorption and Desorption of Mercury by Bangpakong River Sediments as Influenced by Salinitiesen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue5
dc.volume36
dc.year2001
dc.journalJournal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering.
dc.page623-640.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น